បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជន្លេន និងកែច្នៃជន្លេន-Culturing Technique of Earthworm and Feed Processing (Pheretima posthuma)

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលពល & មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឍ្ឍន៍វារីវប្បកម្មទឹកសាប
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: រដ្ឋបាលជលពល & មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឍ្ឍន៍វារីវប្បកម្មទឹកសាប
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១១
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលពល & មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឍ្ឍន៍វារីវប្បកម្មទឹកសាប
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៤
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-01-26 08:17:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 08:43:57
ចំនួនទាញយក: 76