បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា-Technical guideline to export fresh mango to china(Khmer Version)

គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា-Technical guideline to export fresh mango to china(Khmer Version)
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: MAFF, GIZ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: MAFF, GIZ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 34892
ចេញផ្សាយដោយ: MAFF,GIZ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន - Field Extension Workers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 53
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 09:41:32
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-22 16:19:31
ចំនួនទាញយក: 64