បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

រុក្ខជាតិចង្រៃនៃដំណាំចំការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ភាសាខ្មែរ)-Weed of Upland crop in Cambodia Kh

រុក្ខជាតិចង្រៃនៃដំណាំចំការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ភាសាខ្មែរ)-Weed of Upland crop in Cambodia Kh
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: robert martin & pol chanthy
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 34881
ចេញផ្សាយដោយ: Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: មន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 81
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 09:41:21
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 02:51:47
ចំនួនទាញយក: 930