បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

តើអាហារូបត្ថម្ភជាអ្វី – What is nutrition

តើអាហារូបត្ថម្ភជាអ្វី – What is nutrition

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោង CHAIN
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (SNV)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 43264
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោង CHAIN
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 96
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 12:01:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 02:51:29
ចំនួនទាញយក: 929