បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Towards effective participatory decision-making on climate-smart agriculture practices and technologies.

Towards effective participatory decision-making on climate-smart agriculture practices and technologies.
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: WorldFish
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: WorldFish
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 43191
ចេញផ្សាយដោយ: WorldFish
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 55
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:59:51
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 19:38:14
ចំនួនទាញយក: 87