បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការជីកស្រះក្នុងចំការ – On-farm pond

ការជីកស្រះក្នុងចំការ – On-farm pond
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: WOCAT
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: WOCAT
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 43153
ចេញផ្សាយដោយ: WOCAT
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: មន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 7
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:59:13
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 20:37:36
ចំនួនទាញយក: 100