បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ជីកាកសំណល់ឡ – method for management and use of bio slurry

វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ជីកាកសំណល់ឡ – method for management and use of bio slurry
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: កម្មវិធីឡជីវឩស្ម័នថ្នាក់ជាតិ (NBP) – National Bio digester Program
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 40810
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីឡជីវឩស្ម័នថ្នាក់ជាតិ (NBP) – National Bio digester Program
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 1
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:20:10
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 02:50:01
ចំនួនទាញយក: 153