បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ប្រកាសស្តីពីបញ្ជីកំរិតអតិបរិមានៃសំណល់ថ្នាំកសិម្មក្នុងកសិផលមានកំណើតពីរុក្ខជាតិ-Proclamation on list of Maximum Residue Limit of Pesticide in Agricultural Product of Plant Origin

ប្រកាសស្តីពីបញ្ជីកំរិតអតិបរិមានៃសំណល់ថ្នាំកសិម្មក្នុងកសិផលមានកំណើតពីរុក្ខជាតិ-Proclamation on list of Maximum Residue Limit of Pesticide in Agricultural Product of Plant Origin
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: MAFF
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: MAFF
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 39142
ចេញផ្សាយដោយ: MAFF
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន - Field Extension Workers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 34
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 10:52:22
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 21:36:21
ចំនួនទាញយក: 90