បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

គោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជា-Agricultural Extension Policy

គោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជា-Agricultural Extension Policy
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: MAFF
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: MAFF
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 34887
ចេញផ្សាយដោយ: MAFF
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន - Field Extension Workers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 37
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 09:41:27
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 00:12:48
ចំនួនទាញយក: 124