បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ-Solar Animal Feed Processing_Manual

ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ-Solar Animal Feed Processing_Manual
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: S-RET
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: MAFF
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2020
ចេញផ្សាយដោយ: MAFF
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 14
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:40
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:23:25
ចំនួនទាញយក: 64