បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការគ្រប់គ្រងទឹក ការរៀបចំដី ការកៀរពង្រាបដី និងការវាស់ស្ទង់ដី-Water Management Land Preparation Levelling and Land Survey

ការគ្រប់គ្រងទឹក ការរៀបចំដី ការកៀរពង្រាបដី និងការវាស់ស្ទង់ដី-Water Management Land Preparation Levelling and Land Survey
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Meas Piseth
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: IRRI
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2013
ចេញផ្សាយដោយ: IRRI
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 34
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:33
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 09:43:19
ចំនួនទាញយក: 107