បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការប្រើប្រាស់ឩបករណ៍ព្រោះស្រូវ – drum seeder usage

ការប្រើប្រាស់ឩបករណ៍ព្រោះស្រូវ – drum seeder usage
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោងជួយដោះស្រាយ ភាពងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទ និង ស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី - Cambodia Harvest
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រុមហ៊ុន Fintrac
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41175
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងជួយដោះស្រាយ ភាពងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទ និង ស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី - Cambodia Harvest
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 3
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:25:56
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 22:47:01
ចំនួនទាញយក: 146