បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ប្រភេទព្រៃកោងកាងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា – mangroves in the Kingdom of Cambodia

ប្រភេទព្រៃកោងកាងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា – mangroves in the Kingdom of Cambodia
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលផល - fisheries administration
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42592
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលផល - fisheries administration
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 3
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:49:52
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 22:43:39
ចំនួនទាញយក: 122