បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងរណ្តៅក្រាលផ្ទាំងកៅស៊ូ-Technical guidebook on fish raising in plastic pond

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងរណ្តៅក្រាលផ្ទាំងកៅស៊ូ-Technical guidebook on fish raising in plastic pond
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រាជ សុភាព
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: CEDAC
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41730
ចេញផ្សាយដោយ: CEDAC
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 56
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:35:30
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 11:29:24
ចំនួនទាញយក: 144