បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីព្រលូង-Production Technology of Leptobarbus Hoevanii Seed

បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីព្រលូង-Production Technology of Leptobarbus Hoevanii Seed
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Ouk Vibol
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានជលផល
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2005
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានជលផល
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 20
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:25
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 11:27:01
ចំនួនទាញយក: 89