បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះ – mixed fish farming

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះ – mixed fish farming
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41414
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:29:55
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 11:23:03
ចំនួនទាញយក: 515