បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការពារព្រៃឥឡូវនេះដើម្បីយើង និងកូនចៅយើងទៅថ្ងៃមុខ – Protect our forests today for us and for our next generation!

ការពារព្រៃឥឡូវនេះដើម្បីយើង និងកូនចៅយើងទៅថ្ងៃមុខ – Protect our forests today for us and for our next generation!
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: USAID
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: USAID
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41668
ចេញផ្សាយដោយ: USAID
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 1
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:34:28
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:22:48
ចំនួនទាញយក: 81