បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ទស្សនាវដ្តី ព្រៃឈើ លេខ៦១

ទស្សនាវដ្តី ព្រៃឈើ លេខ៦១
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2020
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន - Field Extension Workers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 69
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:40
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:27
ចំនួនទាញយក: 68