បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ-Forestry Law

ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ-Forestry Law
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: MAFF
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: MAFF
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2002
ចេញផ្សាយដោយ: MAFF
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាន - Field Extension Workers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 41
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:22
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:28
ចំនួនទាញយក: 199