បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ដើមឈើរក្សាលំនឹងអាសូត – nitrogen fixing trees

ដើមឈើរក្សាលំនឹងអាសូត – nitrogen fixing trees
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោងជួយដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទ និងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី - Cambodia Harvest
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Fintrac
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41559
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងជួយដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទ និងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី - Cambodia Harvest
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:32:39
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 11:10:31
ចំនួនទាញយក: 189