បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការបណ្តុះ និងថែរក្សាថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ – seed germination and caring of tree nursery

ការបណ្តុះ និងថែរក្សាថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ – seed germination and caring of tree nursery
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សន សីដា - Sorn Seyda
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រុមហ៊ុន Fintrac
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 41446
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងជួយដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទ និងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (កម្ពុជាហាវែស) - Cambodia Harvest
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:30:46
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 11:06:03
ចំនួនទាញយក: 89