បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

កសិដ្ឋានដំណាំឬស្សី ខេត្តព្រះសីហនុ – Bamboo growing in Preah Sihanouk

កសិដ្ឋានដំណាំឬស្សី ខេត្តព្រះសីហនុ – Bamboo growing in Preah Sihanouk
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ទូរទស្សន៍ CTN
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ទូរទស្សន៍ CTN
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42637
ចេញផ្សាយដោយ: ទូរទស្សន៍ CTN
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 11
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:50:37
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:34
ចំនួនទាញយក: 75