បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសផ្សំចំណីជ្រូកដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក – Animal Feed Production using Local Product

បច្ចេកទេសផ្សំចំណីជ្រូកដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក – Animal Feed Production using Local Product
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោង អេម អេស អេម អ៊ី កម្ពុជា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: គម្រោង អេម អេស អេម អ៊ី កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2010
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោង អេម អេស អេម អ៊ី កម្ពុជា
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 19
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:30
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 22:11:23
ចំនួនទាញយក: 110