បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការចិញ្ចឹមជន្លេនក្រហមជាចំណីមាន់ ទា – Earthworm raising for chicken and duck feed

ការចិញ្ចឹមជន្លេនក្រហមជាចំណីមាន់ ទា – Earthworm raising for chicken and duck feed
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2008
ចេញផ្សាយដោយ: FAO
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 19
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:28
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 06:27:31
ចំនួនទាញយក: 99