បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ជលផលកម្ពុជា​ (ដោយសង្ខេប)

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលផល
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 01-01-2014
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលផល
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 48
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2022-03-24 02:51:54
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2023-06-05 06:58:16
ចំនួនទាញយក: 316