បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

កត្ដាសំខាន់ៗដែលមាន​ឥទ្ធិពល​ដល់ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​សហគមន៍នេសាទ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលផល
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 01-01-2006
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 86
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2022-03-24 02:49:54
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2023-01-30 19:32:10
ចំនួនទាញយក: 180