បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ព្រឹក្តិប័ត្របច្ចេកទេសលេខ30សត្វល្អិតសំខាន់ៗលើដំណាំបន្លែនិងការគ្រប់គ្រង-Technical_Bulletin_No_30_Major Insects of Vegetables and Mangement

ព្រឹក្តិប័ត្របច្ចេកទេសលេខ30សត្វល្អិតសំខាន់ៗលើដំណាំបន្លែនិងការគ្រប់គ្រង-Technical_Bulletin_No_30_Major Insects of Vegetables and Mangement

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: CHAIN
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: CHAIN
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 16/09/2018
ចេញផ្សាយដោយ: CHAIN
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khme
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 12:10:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-04-21 18:30:54
ចំនួនទាញយក: 2005