បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការស្ទូងកូនដំណាំបន្លែ – Transplanting vegetable seedlings

ការស្ទូងកូនដំណាំបន្លែ – Transplanting vegetable seedlings
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: AVRDC
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: AVRDC
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42757
ចេញផ្សាយដោយ: AVRDC
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 7
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:52:37
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-23 22:48:51
ចំនួនទាញយក: 51