បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពជួយបង្កើនជីវភាពគ្រួសារ – Safe vegetable farming improves family living

ការដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពជួយបង្កើនជីវភាពគ្រួសារ – Safe vegetable farming improves family living
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 43567
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 13
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 12:06:18
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 21:07:29
ចំនួនទាញយក: 71