បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការដាំដុះដំណាំទំពាំងបារាំងនៅកម្ពុជា-Asparagus growing in Cambodia

ការដាំដុះដំណាំទំពាំងបារាំងនៅកម្ពុជា-Asparagus growing in Cambodia
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: វិទ្យុផ្កាឈូក Lotus Radio FM 100.5
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យុផ្កាឈូក Lotus Radio FM 100.5
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42800
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យុផ្កាឈូក Lotus Radio FM 100.5
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់ខ្ពង់រាប/តំបន់ភ្នំ - The Plateau/Mountainous Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 6
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:53:20
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-23 22:23:35
ចំនួនទាញយក: 53