បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ករណីរបស់កសិករ ហេង នឿង ស្តីពីការដាំបន្លែ – Heng Neung’s Story – Vegetable Case

ករណីរបស់កសិករ ហេង នឿង ស្តីពីការដាំបន្លែ – Heng Neung’s Story – Vegetable Case
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: អង្គការ ភ្លែន អន្តរជាតិ - Plan International
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អង្គការ ភ្លែន អន្តរជាតិ - Plan International
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42086
ចេញផ្សាយដោយ: អង្គការ ភ្លែន អន្តរជាតិ - Plan International
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 4
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:45:20
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 01:32:30
ចំនួនទាញយក: 63