បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសធ្វើជីកំប៉ុស្ត – Dry compost

បច្ចេកទេសធ្វើជីកំប៉ុស្ត – Dry compost
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: World Vegetable Center
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: World Vegetable Center
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42698
ចេញផ្សាយដោយ: World Vegetable Center
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 9
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:51:38
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-23 22:05:49
ចំនួនទាញយក: 74