បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងជីកំប៉ុស្ត – Chemical Versus Natural Fertilisers Composting Training

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងជីកំប៉ុស្ត – Chemical Versus Natural Fertilisers Composting Training
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Allan Michaud
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Allan Michaud
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42600
ចេញផ្សាយដោយ: Allan Michaud
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 4
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:50:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 17:02:56
ចំនួនទាញយក: 74