បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ជីលើកដំណាំស្រូវ – Rice Fertilizer Management

ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ជីលើកដំណាំស្រូវ – Rice Fertilizer Management
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: CARDI
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: CARDI
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42911
ចេញផ្សាយដោយ: CARDI
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:55:11
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 20:34:51
ចំនួនទាញយក: 70