បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការគ្រប់គ្រងចៃដំឡូងមី – Lice management on cassava

ការគ្រប់គ្រងចៃដំឡូងមី – Lice management on cassava
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: CIAT
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: CIAT
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2015
ចេញផ្សាយដោយ: CIAT
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 16
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:35
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 21:03:44
ចំនួនទាញយក: 62