បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

កសិករគំរូ បន្សុទពូជស្រូវ – Best practices on rice seed selection

កសិករគំរូ បន្សុទពូជស្រូវ – Best practices on rice seed selection
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: គម្រោង PADEE
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អង្គការអភិវឌ្ឍហូរឡង់ (SNV) - Netherlands Development Organisation
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42179
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោង PADEE
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 6
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:42:59
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 22:04:11
ចំនួនទាញយក: 64