បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ករណីសិក្សាស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ – You My’s Story – Rice Case

ករណីសិក្សាស្តីពី ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ – You My’s Story – Rice Case
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៌កសិកម្មកម្ពុជា (សេដាក) - Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៌កសិកម្មកម្ពុជា (សេដាក) - Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42364
ចេញផ្សាយដោយ: មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៌កសិកម្មកម្ពុជា (សេដាក) - Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 4
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:46:04
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 21:38:22
ចំនួនទាញយក: 65