បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ម្រេចកំពត – Kampot Pepper

ម្រេចកំពត – Kampot Pepper
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៍មាន និងឯកសារកសិកម្ម​នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Agricultural Information and Document Center of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៍មាន និងឯកសារកសិកម្ម​នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Agricultural Information and Document Center of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42683
ចេញផ្សាយដោយ: មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៍មាន និងឯកសារកសិកម្ម​នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Agricultural Information and Document Center of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 12
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:51:23
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 18:51:47
ចំនួនទាញយក: 68