បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការប្រើថ្នាំជីធម្មជាតិដើម្បីជំរុញទិន្នផលខ្ពស់

ការប្រើថ្នាំជីធម្មជាតិដើម្បីជំរុញទិន្នផលខ្ពស់
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 43313
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 13
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 12:01:53
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-06-24 05:05:37
ចំនួនទាញយក: 62