បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង – Frog culture in pond

ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង – Frog culture in pond
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សៀវ សៅភាគ្យ - Siv Saopheak
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 12/04/13
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 31
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2023-04-13 00:00:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2023-06-01 15:05:15
ចំនួនទាញយក: 2414