បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា-Rice In Cambodia

ដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា-Rice In Cambodia
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Men Sarom
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: CARDI
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2007
ចេញផ្សាយដោយ: CARDI
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: មន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 361
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 00:33:27
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-08-03 15:56:41
ចំនួនទាញយក: 5538