បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ដំណាំស្វាយ – Mango crop

ដំណាំស្វាយ – Mango crop
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 42510
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 26
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 08/09/2017
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-01-23 14:31:22
ចំនួនទាញយក: 1513