បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅកសិករ កម្រងបច្ចេកទេសកសិកម្មល្អ ធន់នឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួល – Farmer’s book: Good agricultural practice adaptable to climate change

សៀវភៅកសិករ កម្រងបច្ចេកទេសកសិកម្មល្អ ធន់នឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួល – Farmer’s book: Good agricultural practice adaptable to climate change

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: អង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉ាក/ជំនួយគ្រឹស្តបរិស័ទ - DanChurh Aid / Christian Aid (DCA/CA)
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉ាក/ជំនួយគ្រឹស្តបរិស័ទ - DanChurh Aid / Christian Aid (DCA/CA)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៥
ចេញផ្សាយដោយ: អង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉ាក/ជំនួយគ្រឹស្តបរិស័ទ - DanChurh Aid / Christian Aid (DCA/CA)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់មាត់សមុទ្រ - The Coastal Zone
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៨៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 1970-01-01 11:45:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-08-03 16:22:28
ចំនួនទាញយក: 2958