បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ដំណាំស្វាយ – Mango crop

ដំណាំស្វាយ – Mango crop
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 20/05/16
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 26
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2012-07-16 00:00:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2023-06-05 03:29:26
ចំនួនទាញយក: 1934