បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសដាំដំណាំល្ង – sesame growing techniques

បច្ចេកទេសដាំដំណាំល្ង – sesame growing techniques
ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 12/10/05
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2023-10-05 00:00:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2023-06-01 13:11:06
ចំនួនទាញយក: 134490