ការចុះឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

បន្ទាប់ពីបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់នឹងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលនឹងចុចប៊ូតុងបញ្ជូន។ សូមអរគុណ !!
*តម្រូវការ